Informačná povinnosť ku cookies

Prevádzkovateľ tejto webstránky Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069 spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu nižšie uvedené typy cookies: 

Čo sú súbory cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu.

Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Technické cookies (tzv. základné cookies) 

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať prevádzkové údaje a lokalizačné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

Funkčné cookies

Pomocou týchto cookies zabezpečujeme funkčnosť a prispôsobenie obsahu našej webstránky, pričom ich nastavujeme my alebo naši externí poskytovatelia. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 a ustanovenia § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Analytické cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a lepší nákupný zážitok. Podstatou analytických cookies je možné rozpoznať opakovanú návštevu webstránky z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení, zároveň môžu sledovať aktivity návštevníka pri prezeraní webstránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 a ustanovenia § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

Marketingové cookies

Pomocou týchto cookies sa na webovej stránke môže zobrazovať reklama podľa Vašich predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencíí. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8  a ustanovenia § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

V prípade, že prevádzkovateľ potrebuje súhlas návštevníka/užívateľa služby v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8  a ustanovenia § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovateľ si plní svoju informačnú povinnosť: 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno: Alexandra Pilečková 

Sídlo: 01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069

IČO: 53 861 230

Zapísaný: Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-27771

kontaktné údaje: email: alexandra.pileckova@gmail.com, tel.: 0951 717 710

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovedná osoba: Alexandra Pilečková
email: alexandra.pileckova@gmail.com, tel.: 0951 717 710

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účely:

– zabezpečenie riadneho fungovania webstránky prevádzkovateľa, zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, získanie údajov o návštevnosti webstránky, a informácií najčastejšie vyhľadávaných na webstránke, zobrazovanie reklám podľa predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií

Právny základ: 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: návštevník/užívateľ služby vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. c)  zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu 

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa sú:

Reklamná agentúra:
Obchodné meno: …………………………….. 

Sídlo: …………………………….. 

IČO: ……………………………..

Právna forma: ……………………………..

Zapísaný: ……………………………..

Zastúpený: ……………………………..

IT technik:
Obchodné meno: …………………………….. 

Sídlo: …………………………….. 

IČO: ……………………………..

Právna forma: ……………………………..

Zapísaný: ……………………………..

Zastúpený: ……………………………..

Doba uchovávania osobných údajov 

Niektoré typy cookies sa zo zariadenia dotknutej osoby vymažú hneď po tom, ako návštevník/užívateľ služby zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú v zariadení návštevníka/užívateľa služby aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Informácie získané v koncovom zariadení návštevníka/užívateľa služby prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov. 

Práva dotknutej osoby
 

Dotknutá osoba má právo:

 požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa návštevníka/užívateľa služby,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

na opravu osobných údajov,
Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

na vymazanie osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod. 

namietať spracúvanie osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami návštevníka/užívateľa služby.

na prenosnosť osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

odvolať súhlas,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako návštevník/užívateľ služby máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Návštevník/užívateľ služby môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: : alexandra.pileckova@gmail.com, tel.: 0951 717 710, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť návštevníka/užívateľa služby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania  

Pokiaľ návštevník/užívateľ služby udelí súhlas so zobrazovaním reklám podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií dochádza k automatizovanému rozhodovaniu tým, že sa návštevníkovi/užívateľovi služby bude zobrazovať vyskakovacie okno, ktoré bude zobrazovať reklamy podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií.