Zásady spracovania osobných údajov

Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Alexandra Pilečková, s miestom podnikania 01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069/152, IČO: 53861230, zapísaný: Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-27771, kontaktné údaje: email: alexandra.pileckova@gmail.com, tel.: 0951 717 710 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane osobných údajov“) zdelením nižšie uvedených informácií.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.

2.2 Účel: splnenie zákonnej povinnosti

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám napr. na daňové účely a pod.

2.3. Účel: propagácia prevádzkovateľa na webe, v tlačených médiách a pod. 

Právny základ: 

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

2.4. Účel: spracúvanie fotografií zákazníkov prevádzkovateľa na webe a pod. 

Právny základ: 

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

2.5. Účel: zasielanie noviniek, informácií o poskytnutej službe

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách, informáciách, o poskytnutých službách. Prevádzkovateľ poskytol zákazníkovi službu, z tohto dôvodu je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj zákazníka, byť informovaný o skutočnostiach, nových ponukách služieb. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, nakoľko do súkromia dotknutej osoby je zasiahnuté v minimálnej miere a to obdržanie notifikácie na emailovú adresu, ktorú použil v rámci zmluvnej komunikácie s prevádzkovateľom. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.6. Účel: zasielanie noviniek, informácií o poskytnutej službe

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie notifikácií, bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 60 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom uzatvorenie zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti sú:

Advokátska kancelária, účtovnícka agentúra, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom zasielania noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru sú: dodávateľ webhostingových služieb.

4. Doba uchovávania osobných údajov 

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenej zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany a splnenie zákonnej povinnosti; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na základe zákona a za účelom archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky; prevádzkovateľ je teda oprávnený spracúvať osobné údaje do 3 rokov po ukončením zmluvného vzťahu a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom zasielania noviniek, informácií o poskytnutých službách je doba uchovávania 60 mesiacov.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)
Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

na opravu osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje. 

na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: 

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný, 

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: 

– splnenie zákonnej povinnosti, 

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov, 

 – počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, 

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán
Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Kupujúci a záujemca ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu alexandra.pileckova@gmail.com, tel.: 0951 717 710, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

  6. Zákonná alebo zmluvná požiadavka 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje len na účel uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a splnenie zákonnej povinnosti, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho. 

Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-27771, (ďalej „predávajúci“ alebo „poskytovateľ služby“) a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej ako „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je poskytnutie služieb na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služieb (ďalej tiež ako „zmluva o poskytovaní služieb“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: alexandra.pileckova@gmail.com
telefón: 0951 717 710
poštová adresa: Alexandra Pilečková, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Tatra Banka
IBAN: SK7711000000002940156127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

1.2. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že poskytovateľ služby a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Zoznam služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ služieb, je katalógom poskytovaných služieb. 

2. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb 

2.1. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby spotrebiteľa poskytovateľom služby vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa služby alebo vo forme e-mailu adresovaného poskytovateľovi služby (ďalej len „objednávka“), po splnení zákonom požadovaných náležitostí.

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník poskytovateľa služby najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom a po overení platných cien a termínu dodania služby požadovanej spotrebiteľom. označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ služby povinnosť vyžiadať od spotrebiteľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu spotrebiteľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa služby sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa služby, ktoré spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy spotrebiteľ za službu ešte nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj služieb na internetovej stránke poskytovateľ služieb spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a spotrebiteľ s nimi vysloví súhlas. 

2.6. Spotrebiteľ realizuje objednávku služby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa služby alexandra.pileckova@gmail.com. Za účelom objednania služieb prostredníctvom internetového portálu alexandra.pileckova@gmail.com, nie je potrebná registrácia. 

3. Práva a povinnosti poskytovateľa služieb

3.1. Poskytovateľ služieb je povinný:

a. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom služieb spotrebiteľovi služby v dohodnutej kvalite a termíne,

b. zabezpečiť, aby dodané služby spĺňal platné právne predpisy SR.

3.2. Poskytovateľ služieb má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za služby od spotrebiteľa za poskytnutie služieb. 

3.3. Poskytovateľ služieb má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 9.1. ak z dôvodu nedostupnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytovanie služby. 

4. Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1. Spotrebiteľ je povinný:

a. prevziať poskytnutú službu,

b. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti, 

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služby. 

4.2. Spotrebiteľ má právo na poskytnutie služby v kvalite, termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ služby zašle po objednaní služby spotrebiteľom faktúru na email spotrebiteľa, pričom splatnosť je 7 dní. 

5.2. Spôsoby platieb:

a) prevodom – platby za súkromné lekcie a preklady

b) cez platobnú bránu Stripe – platby za online kurz

6. Úhrada za službu 

6.1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby vopred oznámenú úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej spotrebiteľovi poskytovateľom služby, a to bezhotovostným prevodom za súkromné lekcie a preklady alebo cez platobnú bránu Stripe za online kurzy. 

6.2. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí poskytovateľovi služby úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu pripísaná na účet poskytovateľa služby.

6.3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu v lehote uvedenej vo faktúre.

6.4. Faktúra bude vyhotovená poskytovateľom služby a zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa. Spotrebiteľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky. Poskytovateľ služby vyhotoví faktúru pri dodaní služby. V prípade poskytovateľa služby, ktorý je platiteľom DPH, poskytovateľ služby vyhotoví aj faktúru k prijatej platbe pred dodaním služby tak, ako to vyplýva zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a z Metodického pokynu k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaného FR SR. Ak poskytovateľ služby, ktorý je platiteľom DPH, prijme platbu pred poskytnutím služby a v tom istom kalendárnom mesiaci aj poskytne službu, poskytovateľ služby môže vyhotoviť len jednu faktúru s dátumom vzniku daňovej povinnosti zodpovedajúcim dátumu dodania služby. 

6.5. Všetky akcie sú platné do doby, kým je predmetná akcia zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa služby, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za chyby služieb a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u poskytovateľa služby podľa platného reklamačného poriadku.

7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpenú spotrebiteľom a poskytnutú poskytovateľom služby vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby.

7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.5. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u poskytovateľa služby záruku len na službu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil poskytovateľ služby, vzťahuje sa na ňu záruka a bola zakúpená u poskytovateľa služby.

7.6. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať poskytnutie služby po jej poskytnutí poskytovateľom služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase jej poskytnutia.

7.7. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby po oznámení poskytovateľovi služby, a predložení faktúry a potvrdenia o zaplatení úhrady za službu oprávnenému zástupcovi poskytovateľa služby.

7.8. Reklamácie vybavuje poskytovateľ služby v pracovných dňoch a to cez e-mailovú adresu: alexandra.pileckova@gmail.com, telefonicky, alebo písomne. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na poskytovateľa služby na číslo 0951 717 710, prípadne na e-mail alexandra.pileckova@gmail.com.

7.9. Poskytovateľ služby je povinný prijať reklamáciu na adrese Rozkvet 2069, Považská Bystrica 017 01, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

7.10. V mieste určenom podľa bodu 7.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je poskytovateľ služby povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

7.11. Poskytovateľ služby alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom služby, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby služby v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ služby je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.12. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je poskytovateľ služby alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie poskytovateľ služby alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na nové poskytnutie služby. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje poskytovateľ služby spotrebiteľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude spotrebiteľovi doručený reklamačný protokol. Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, môže poskytovateľ služby vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie služby“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže poskytovateľ služby od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením služby. Ak spotrebiteľ reklamáciu služby uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby a poskytovateľ služby ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ dať službu posúdiť na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ dá službu na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia služby, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša poskytovateľ služby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť poskytovateľa služby za reklamovanú chybu služby, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia služby záručná doba neplynie. Poskytovateľ služby je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie služby, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.13. Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľom služby v dobe uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o poskytovaní služby uzatvorená, musel vedieť.

7.14. Poskytovateľ služby môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť spotrebiteľovi novú službu, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.15. Nárok na uplatnenie záruky u poskytovateľa služby spotrebiteľovi zaniká:
1.nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,
2.neoznámením zjavných chýb pri poskytnutí služby,
3.uplynutím záručnej doby služby,
4.poškodením služby spôsobeným spotrebiteľom,
5.neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou služby
6.poškodením služby neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
7.poškodením služby náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
8.neodborným zásahom alebo iným zásahom vyššej moci,
9.zásahom do služby tomu neoprávnenej osoby.

7.16. Poskytovateľ služby je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odstránenie chyby služby,
poskytnutie novej služby,
vrátením úhrady za službu,
vyplatením primeranej zľavy z úhrady za službu,
písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom služby určeného plnenia,
odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

7.17. Poskytovateľ služby je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

7.18. V prípade poskytnutia novej služby dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená nová služba, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a dokladu o úhrade za službu a tohto reklamačného dokladu. 

7.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.15 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

7.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 7.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

poskytovateľ služby zabezpečí odstránenie chyby, alebo
poskytovateľ služby poskytne novú službu.

7.21. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne užívaná ako bez chyby, poskytovateľ služby vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 7.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

poskytnutím inej novej služby, funkčnej, s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, alebo
v prípade, že nemôže poskytovateľ služby poskytnúť inú novú službu, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú službu.

7.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

7.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

7.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

7.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí zmluvy o poskytovaní služby nemôže spotrebiteľ pre chyby služby riadne užívať službu, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

7.26. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie chyby služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa služby o odstránenie chyby služby podľa bodu 7.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

7.27. V prípade, že poskytovateľ služby ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba služby objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel (kliknutím sa Vám zobrazí dokument ochrana osobných údajov).

9. Ukončenie poskytovania služby, nemožnosť odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby 

9.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebiteľom.

9.2. Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby. 

9.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetného ustanovenia „poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.“

10. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb 

10.1.Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti plnenia zmluvy o poskytovaní služieb. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. nedostupnosť služby, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný službu poskytnúť a pod. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým spotrebiteľ cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.2. Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby. (Zákonná lehota podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je 14 dní, predávajúci však poskytuje predĺženú lehotu 30 dní čo je v prospech spotrebiteľa). 

10.3. Spotrebiteľ môže u poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069.

10.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu služby, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, potvrdením objednávky, dokladu o zaplatení a pod. a to zaslaním doporučene, alebo privezením na adresu poskytovateľa Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069. 

10.5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

10.6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.7. Po odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu. 

10.8.Spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je: 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služby porušil jeho práva. Ak poskytovateľ služby na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na poskytovateľ služby  je alexandra.pileckova@gmail.com.

Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.2. Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Časť II.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-27771, (ďalej „predávajúci“ alebo „poskytovateľ služby“ alebo „poskytovateľ služieb“) a používateľom služby – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej poskytnutie služieb na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služieb.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: alexandra.pileckova@gmail.com
telefón: 0951 717 710
poštová adresa: Alexandra Pilečková, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069/152 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Fio Banka, a.s.
IBAN: SK8183300000002301997106
BIC (SWIFT): FIOZSKBA

1.2. Používateľom služby sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“).

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Používateľ služby ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Registrovaný veľkoodberateľ je podnikateľ, ktorý nakupuje v pravidelných intervaloch a nie pre vlastnú potrebu a potrebu vlastnej firmy, ale na ďalší predaj a to za veľkoobchodné ceny.

1.5. Používateľ služby – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ služby odoslaním objednávky poskytovateľovi služby potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služby, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu a na všetky vzťahy medzi poskytovateľom služby a používateľom služby, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy o poskytovaní služby a reklamácii služby.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby. V prípade, že poskytovateľ služby a používateľ služby uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služby uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8. Právne vzťahy poskytovateľa služby a používateľa služby, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi poskytovateľom služby a používateľom služby sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby s podnikateľom

2.1. Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby používateľa služby poskytovateľom služby vo forme používateľom služby vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa služby, alebo vo forme e-mailu adresovaného poskytovateľovi služby  (ďalej len „objednávka“), po splnení zákonom požadovaných náležitostí.

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník poskytovateľa služby najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky používateľom služby a po overení platných cien a termínu dodania služby požadovanej používateľom služby označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ služby povinnosť vyžiadať od používateľa služby súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu používateľa služby so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa služby sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa služby, ktoré používateľ služby obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia používateľa služby o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu používateľa služby mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy používateľ služby za službu ešte nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj služieb na internetovej stránke poskytovateľ služieb spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a používateľ služby s nimi vysloví súhlas. 

2.6. Používateľ služby realizuje objednávku služby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa služby.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Poskytovateľ služby je povinný:
a. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom služby používateľovi služby službu v dohodnutej kvalite a termíne,

3.2. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za službu od používateľa služby za poskytovanie služby.

3.3. Poskytovateľ služby má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 7.1., ak z dôvodu nedostupnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytovanie služby používateľovi služby v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s používateľom služby nedohodne na náhradnom plnení. 

3.4. Poskytovateľ služby sa bude snažiť o maximálnu dostupnosť poskytovanej služby.

3.5. Poskytovateľ služby nezaručuje, že služba splní špecifické požiadavky používateľa služby a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). 

4. Práva a povinnosti používateľa služby – podnikateľa

4.1. Používateľ služby je povinný:
a. prevziať poskytnutú službu,
b. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služby.

4.2. Používateľ služby má právo na poskytnutie služby v kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Platobné podmienky pre podnikateľov

5.1. Poskytovateľ služby zašle po objednaní služby používateľom služby faktúru na email používateľa služby. 

5.2. Spôsoby platieb:

a) prevodom – platby za súkromné lekcie a preklady

b) cez platobnú bránu Stripe – platby za online kurz

6. Úhrada za službu 

6.1. Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej používateľovi služby poskytovateľom služby, a to bezhotovostným prevodom alebo cez platobnú bránu Stripe, uvedený vo faktúre. 

6.2. V prípade, ak používateľ služby zaplatí poskytovateľovi služby úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu pripísaná na účet poskytovateľa služby.

6.3. Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu v lehote uvedenej vo faktúre. 

6.4. Všetky akcie sú platné do doby, kým je predmetná akcia zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa služby, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

7. Ukončenie poskytovania služby, odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby podnikateľom

7.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať používateľa služby a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený používateľom služby.

7.2. Používateľovi služby, ktorým je podnikateľ, môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby v závislosti na stave reklamovanej služby, ušlej záruky a aktuálnej ceny reklamovanej služby. Stav služby bude zhodnotený poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby je oprávnený účtovať požívateľovi služby prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe služby a jej stavu v čase reklamácie.

7.3. Používateľ služby môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

8. Záverečné ustanovenia

8.1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

8.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

V Považskej Bystrici, dňa 15.8. 2022